Regulamin
z dnia 27 lipca 2022 r.

I.PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Portal internetowy, działający pod adresem https://forpage.pl , zwany dalej „Portal ForPage”, prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług marketingu internetowego.

 

II.DEFINICJE

1)Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady zbierania i przetwarzania danych, podawanych przez użytkowników Portalu ForPage oraz określa prawa i obowiązki Użytkownika, a także zasady postępowania reklamacyjnego.

2)Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera z Właścicielem umowę zawartą na odległość lub podejmuje działania w celu zawarcia takiej umowy.

3)Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4)Właściciel – ForPage Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Aleje Jerozolimskie 85/21 02-001 Warszawa, Polska, KRS: 0000980598, NIP: 7011095812, REGON: 522510501

5)Formularz Kontaktowy – funkcjonalność Portalu ForPage, dzięki której Użytkownik może przesłać Dane do Właściciela.

6)Dzień roboczy – dzień, który nie jest sobotą ani niedzielą, a także dniem ustawowo wolnym od pracy.

7)Treści – wszelkie pochodzące od Właściciela lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Usług, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

8)Polityka prywatności i plików cookies – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies.

9)Dane – informacje podawane przez Użytkownika w Formularzu Kontaktowym, a w szczególności dane osobowe

 

III.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Portalu ForPage, wypełniania Formularzy Kontaktowych oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.Do korzystania z Portalu ForPage, konieczne jest:

a)urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,

3.Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z Portalu ForPage zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

IV.FORMULARZE KONTAKTOWE

1.W celu wysłania Formularza Kontaktowego należy:

a)wpisać dane: adres e-mail Użytkownika, numer telefonu (nie wymagane – Użytkownik ma prawo nie podawać, aby wysłać Formularz Kontaktowy),

b)zaakceptować zgody wymagane przez Formularz kontaktowy. Zgody nie wymagane są oznaczone przed ich treścią wyrazem „(opcjonalne)”,

c)kliknąć przycisk wskazujący na wysłanie Formularza Kontaktowego.

2.Po prawidłowym wysłaniu Formularza Kontaktowego przez Użytkownika, Właściciel może wysyłać na adres e-mail Użytkownika informację o potwierdzeniu otrzymania Danych podanych przez Użytkownika.

3.Po dokonaniu weryfikacji Danych, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych, oznaczających brak możliwości skutecznego kontaktu z numerem telefonu (np. błędy w liczbie znaków) lub adresem e-mail (np. błędy literowe), Właściciel ma prawo do przesłania Użytkownikowi wiadomości e-mail z prośbą o poprawę Danych. Poprawa Danych odbywa się drogą e-mailową lub telefoniczną z Użytkownikiem, choć dopuszcza się ponowne wysłanie Formularza Kontaktowego przez Użytkownika z prawidłowymi – poprawionymi danymi.

 

V.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY USŁUGI ORAZ REKLAMACJE

1.Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu ForPage oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać na adres e-mail wskazany na stronach Portalu ForPage Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Właściciela, a także zgłaszać telefonicznie na numery telefonów podane na stronie internetowej Portalu ForPage.

2.Reklamacje z tytułu rękojmi za wady rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Właściciela zgłoszenia wady.

 

VI.DANE OSOBOWE

1.1.Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela danych osobowych podanych przez niego w Formularzu Kontaktowym na Portalu ForPage, w procesie korzystania ze Portalu ForPage. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Właściciela danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Właściciela usług drogą elektroniczną.

2.Dane osobowe przetwarzane są przez Właściciela, który jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

3.Właściciel przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Użytkownikiem i wykonywania Umów za pośrednictwem Portalu ForPage oraz w celach marketingowych usług własnych.

4.Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane poprzez zgłoszenie skierowane bezpośrednio do Właściciela.

5.Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika.

6.Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.

 

VII.DZIAŁANIA ZABRONIONE

1.Zabronione są wszelkie czynności Użytkownika, które mogą polegać na:

a)uniemożliwianiu lub utrudnianiu prawidłowego funkcjonowania Portalu ForPage,

b)utrudnianiu dostępu do Portalu ForPage, do danych i Treści publikowanych w ramach Portalu ForPage, lub utrudnianiu korzystanie z nich,

c)publikowaniu spamu i niezamówionej informacji handlowej,

d)korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi),

e)podejmowanie innych działań na szkodę Właściciela, Portalu ForPage, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.

2.Właściciel ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Portalu ForPage lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: Użytkownik korzysta ze Portalu ForPage w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu, a także gdy Użytkownik zamieści treści o charakterze bezprawnym.

 

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Właściciel jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji Portalu ForPage, a także w przypadku zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie ewentualne zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie. Użytkownik, który nie zgadza się ze zmianami Regulaminu, jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

2.Wszystkie nazwy Usług zamieszczone na stronie Portalu ForPage używane są w celach identyfikacyjnych oraz mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

3.Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Właścicielowi statystyk swojej obecności i aktywności w Portalu ForPage. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Użytkowników.

4.W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Właściciela oraz Użytkownika.

5.Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem lub dotyczących spraw, których dotyczy Regulamin, jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

6.W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami jurysdykcję we w/w sprawach ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Właściciela.